Сфери на действие

Целта на Кантората е да предостави пълни и мултидисциплинарни услуги. Независимо от това, основната сфера на действие на Кантората е съсредоточена в областта на частното право, както търговско така и гражданско, която се простира до клоновете или инциденти от наказателно или административно естество, обхващайки също и трудовото право. Ние гарантираме на нашите клиенти мултидисциплинарна и единна услуга, която включва следните сегменти:

  Европейско право
  Международно право
  Конституционно право
  Гражданско право
  Търговско и корпоративно право
  Данъчно право
  Урбанистично право
  Трудово и осигурително право
  Наказателно право
  Административно право
  Право в областта на телекомуникациите и технологиите
  Процесуално право
  Други области на развитие